MUNI BHAGYACHANDRA VIJAYJI KI BHAV SAHIT CHATH KAR K 7 YAATRA

MUNI BHAGYACHANDRA VIJAYJI  KI BHAV SAHIT CHATH KAR K 7 YAATRA

MUNI BHAGYACHANDRA VIJAYJI KI BHAV SAHIT CHATH KAR K 7 YAATRA

~~~~~ ANUMODNA ~~~~~~jain muni bhagyachandra vijay

DHAN DHAN MUNIVARA ……….

DHAN DHAN MUNIVARA……..

TODAY

JAINSITE  PRERAK

MUNI SHREE BHAGYACHANDRA VIJAYJI  KI  BHAV SAHIT CHATH KAR K  SAATH YATRA KI

AT  SIDHDHACHAL  MAHATIRTH, PALITANA SAMPANNA HUI,

2 MORE TO COMPLETE MUNISHREE  STAY AT CHENNAI BHAVAN.