ઓ સંયમ સાધક શુરવીરો… | O Sanyam Sadhak Shurivaro

ઓ સંયમ સાધક શુરવીરો… | O Sanyam Sadhak Shurivaro

ઓ સંયમ સાધક શુરવીરો… ,O Sanyam Sadhak Shurivaro

ઓ સંયમ સાધક શુરવીરો,તુજ માર્ગ સદા મંગલ હોજો,

કુકર્મો સાથે યુદ્ધ કરી,જય જય મુક્તિ માળા વરજો…

ઓ સંયમ સાધક શુરવીરો…

સંયમ પથ છે કંટક ભર્યો,ઉપસર્ગ પરીષહનો દરિયો,

હૈયામાં હામ ભરી પૂરી(૨),નિજ આત્મ સ્વરૂપે લીન રહેજો…

કુકર્મો સાથે યુદ્ધ કરી,જય જય મુક્તિ માળા વરજો…

ઓ સંયમ સાધક શુરવીરો…

જિન આણ તણું પાલન કરજો,ગુરુ ભક્તિના રસિયા સદા બનજો,

સવિ જીવ પ્રતિ સમભાવ ધરી(૨),તપ ત્યાગ વિરાગે મન ધરજો…

કુકર્મો સાથે યુદ્ધ કરી,જય જય મુક્તિ માળા વરજો…

ઓ સંયમ સાધક શુરવીરો…

જે શ્રધ્દ્ધાથી સંયમ લેતા,તે શ્રધ્ધા જીવન ભર ના મુકતા,

ઈર્ષ્યા નિંદાદીક દોષ ત્યજી(૨),ગુણરત્નોથી જીવન ભરજો…

કુકર્મો સાથે યુદ્ધ કરી,જય જય મુક્તિ માળા વરજો…

ઓ સંયમ સાધક શુરવીરો…

ત્યજી માયા પ્રપંચ ભરી દુનિયા,સહુ સ્વજન સંબંધી સ્વારથીયા ,

ગુરુદેવ તણા ચરણો સેવી(૨),નિર્મળ સંયમ સુખમાં રમજો…

કુકર્મો સાથે યુદ્ધ કરી,જય જય મુક્તિ માળા વરજો…

ઓ સંયમ સાધક શુરવીરો…
Jain Diksha Song